Regulamin Portalu eKantorKorab.pl

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania z portalu internetowego eKantorKorab.pl zwanego dalej Portalem. Portal powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, jak również prawa i obowiązki Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal eKantorKorab.pl.
 3. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Użytkowników korzystających z usług Operatora za pośrednictwem Serwisu. Każdy użytkownik ma dostęp do Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://ekantorkorab.pl/regulamin.
 4. Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzedni wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
 5. Operator świadczy na rzecz Użytkowników usługi dostępne w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Korzystanie z Portalu  oznacza akceptację regulaminu.

II DEFINICJE

 1. Serwis, Portal – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.ekantorkorab.pl  prowadzony w języku polskim przez Operatora, umożliwiający korzystanie ze świadczonych przez Operatora usług wymiany walut online.
 2. Operator – Kantor Wymiany Walut s.c. Elżbieta Korab Marek Korab, ul. Peowiaków 5/2, 20-007 Lublin
 3. Regulamin – określa zakres praw i obowiązków dotyczących korzystania z Portalu
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dla której zostało założone Konto Użytkownika i która korzysta z Serwisu.
 5. Konto Użytkownika – konto założone dla Użytkownika w wyniku Rejestracji.
 6. Rejestracja – procedura założenia Konta Użytkownika w Serwisie dla danego Użytkownika. Zakończenie procesu Rejestracji jest możliwe po prawidłowym uzupełnieniu wszystkich pól, które wskazano jako obowiązkowe. Dostęp do Konta Użytkownika możliwy jest wyłącznie poprzez podanie przez Użytkownika hasła oraz właściwego adresu e-mail.
 7. Login i hasło – unikalne dane prowadzone przez Użytkownika podczas rejestracji w Portalu, które nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
 8. Administrator – obsługa Portalu eKantorKorab.pl
 9. Czas pracy portalu – portal działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, natomiast zawieranie transakcji możliwe jest od poniedziałku do piątku od 9:00 do 16:20.
 10. Rezydenci – osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju oraz osoby prawne mająca siedzibę w kraju, a także inny podmioty mające siedzibę w kraju, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu. Rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów oraz polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa, oraz misje specjalne, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.
 11. Nierezydenci – osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu. Nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów oraz obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa, oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.
 12. Potwierdzenie – potwierdzenie transakcji wymiany walut wygenerowane elektronicznie poprzez Portal w formacie PDF; potwierdzające wykonanie transakcji wymiany walut przez Portal.
 13. Dzień rozliczenia waluty – do dwóch dni roboczych od dnia zawarcia transakcji.
 14. Kurs walutowy – ustalony w dniu zawarcia transakcji kurs wymiany jednostki (lub określonej liczny jednostek) waluty bazowej na walutę niebazową na dzień rozliczenia.
 15. Kwota transakcji – wyrażona w walucie bazowej kwota, której kupno lub sprzedaż jest przedmiotem transakcji.
 16. Transakcja ponadprogowa – transakcja, która podlega rejestracji zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2010 roku nr 46 poz. 276 ze zm.). Transakcja, której równowartość przekracza 15.000 EUR, również w przypadku, gdy jest ona przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji, lub transakcja, której okoliczności wskazują, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Portal ma obowiązek zarejestrować taką transakcję bez względu na jej wartość i charakter.
 17. Waluta bazowa - waluta, której cena jednostkowa (kurs walutowy) wyrażona jest w walucie niebazowej.
 18. Waluta niebazowa – waluta, w której wyrażona jest cena jednostki (lub określonej liczby jednostek) waluty bazowej.
 19. Rachunek rozliczeniowy Użytkownika –  rachunek w danym banku wybrany z listy banków obsługiwanych przez Portal eKantorKorab.pl; wskazany w panelu Użytkownika. Użytkownik w celu dokonania transakcji wymiany waluty zobowiązany jest posiadać co najmniej dwa rachunki bankowe, tj. rachunek w PLN i rachunek w walucie obcej właściwej dla danej transakcji. Posiadanie rachunków jest warunkiem koniecznym do rozliczenia transakcji. Portal eKantorKorab.pl realizuje przelew zwrotny na konta bankowe Użytkownika wskazane przy rejestracji z tym, że właścicielem tych kont bankowych jest Użytkownik. Portal eKantorKorab.pl nie realizuje przelewów zwrotnych na zagraniczne konta Użytkowników. Nie jest możliwe wykonanie przelewu na inne niż Użytkownika konto, Portal nie świadczy usług płatniczych w rozumieniu ustawy z 19 sierpnia 2011 r o usługach płatniczych.
 20. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – Ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r., Dz. U. z 2003r., nr 153, poz. 1505 z późn. zm.);
 21. Ustawa o usługach elektronicznych – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r., Dz. U. Nr 144 poz. 1204, z późn. zm.),
 22. Prawo Dewizowe – Ustawa Prawo Dewizowe (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r., Dz. U. z 2007r., nr 61, poz. 410 z późn. zm.);
 23. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 24. Rozporządzenie w sprawie faktur elektronicznych – Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. Dz. U. nr 249, poz. 1661 z późn. zm.).

III USŁUGI

 1. Operator prowadzi Serwis i świadczy usługi dostępne w Serwisie z zachowaniem należytej staranności i standardów bezpieczeństwa oraz poszanowaniem przepisów prawa.
 2. Operator za pomocą Serwisu świadczy usługi z zakresu działalności kantorowej, tj. wymiany walut wskazanych w Serwisie. Wymiana odbywa się za pomocą rachunków bankowych, prowadzonych w odpowiednich walutach, będących w posiadaniu Użytkowników i Operatora. Dyspozycje dotyczące wymiany walut Użytkownik składa przy użyciu Panelu Klienta.
 3. Usługi wymiany walut świadczone przez Operatora są dostępne dla Użytkowników od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:20.

IV WARUNKI TECHNICZNE

 1. Nazwa, koncepcja, wygląd graficzny, logo, oprogramowanie oraz baza danych podlega ochronie prawnej.
 2. Przedmiotem działalności Portalu jest wymiana walut poprzez realizację oświadczenia woli Użytkownika za pośrednictwem Portalu
 3. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne.
 4. Do korzystania z Portalu eKantorKorab.pl niezbędne są:
  1. Komputer wyposażony w przeglądarkę internetową obsługującą szyfrowane  połączenie SSL.
  2. Posiadanie dostępu do sieci Internet, włącznie z programem służącym do   przeglądania jej zasobów oraz akceptującym pliki typu Cookies.
  3. Posiadanie aktualnego adresu e-mail. 
  4. Program do odczytu plików w formacie PDF.
 5. Posiadanie kont bankowych w PLN i walutach obcych będących przedmiotem kupna lub sprzedaży. Posiadanie konta w bankach obsługiwanych przez Kantor (Kantor Wymiany Walut s.c. Elżbieta Korab Marek Korab) nie jest konieczne, ale wskazane (szybsza realizacja przelewów zwrotnych, bezpłatne przelewy).

V REJESTRACJA

 1. Aby korzystać z usług Operatora w Serwisie, wymagane jest ukończenie procesu Rejestracji. W celu rejestracji w Serwisie wymagane jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej https://ekantorkorab.pl/rejestracja.
 2. Zakres danych niezbędnych do Rejestracji oraz wykaz koniecznych działań wskazany jest w formularzu rejestracyjnym i obejmuje:
  1. W przypadku osoby fizycznej są to następujące dane:
   • Imię i nazwisko.
   • Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu/lokalu).
   • Numer telefonu komórkowego.
   • Adres poczty elektronicznej e-mail.
   • PESEL i numer dowodu osobistego przy transakcjach ponadprogowych.
  2. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, są to dane z wyciągu z rejestru sądowego lub innego dokumentu wskazujące:
  • Nazwę (firmę) i formę organizacyjną osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
  • Siedzibę i jej adres.
  • Numery NIP oraz REGON.
  • Dane określonego w podpunkcie a. dotyczące osoby reprezentującej  tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej.
 3. Założenie Konta Użytkownika następuje po wypełnieniu formularza, akceptacji regulaminu oraz zatwierdzenie linku aktywacyjnego wysłanego na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 4. Po wypełnieniu formularza Użytkownik zobowiązany jest do akceptacji niniejszego regulaminu wraz ze wszystkimi postanowieniami.
 5. Założenie Konta Użytkownika jest nieodpłatne.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do podania w formularzy swoich prawdziwych danych.
 7. Użytkownik przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych w formularzu przez Administratora, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z Portalu.
  3. Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia.
  4. Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym Portalu są zgodne z prawdą.
 8. Portal eKantorKorab.pl nie udostępnia danych osobowych podanych przy rejestracji osobom trzecim; jedynie na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
 9. W przypadku przeglądania zawartości Portalu eKantorKorab.pl rejestracja nie jest obowiązkowa.
 10. Podanie prawidłowych i prawdziwych danych osobowych lub informacji identyfikującej osobę prawną oraz dotyczących numerów rachunków oraz waluty rachunków jest niezbędne do prawidłowego świadczenia usług przez Operatora za pośrednictwem Serwisu. W przypadku podania przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych oraz niedokonania aktualizacji tych danych, Operator zwolniony jest odpowiedzialności związanej ze świadczeniem Użytkownikom usług za pośrednictwem Serwisu.
 11. W przypadku podania przez Użytkownika nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych w procesie Rejestracji, otrzymane przez Operatora środki pieniężne będą zwracane nadawcy. W takiej sytuacji zwrócona kwota zostanie pomniejszona o opłatę manipulacyjną w wysokości 100 zł i potrąceniem ewentualnych kosztów bankowych wynikających z wykonanej operacji.
 12. Operator zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i polityką prywatności

VI PROCES REALIZACJI WYMIANY WALUT W PORTALU EKANTORKORAB.PL

 1. Administrator dokonuje wymiany następujących par walutowych:
  1. EUR/PLN, PLN/EUR
  2. USD/PLN, PLN/USD
  3. GBP/PLN, PLN/GBP
  4. CHF/PLN, PLN/CHF
  5. CAD/PLN, PLN/CAD
  6. AUD/PLN, PLN/AUD
  7. NOK/PLN, PLN/NOK
  8. SEK/PLN, PLN/SEK
  9. DKK/PLN, PLN/DKK
  10. CZK/PLN, PLN/CZK
  11. HUF/PLN, PLN/HUF
  12. RUB/PLN, PLN/RUB
  13. JPY/PLN, PLN/JPY
 2. Administrator podaje na stronie głównej Portalu aktualne kursy walutowe. Kursy transakcyjne zależą od kwoty wymienianej waluty i indywidualnego rabatu udzielonego Użytkownikowi; dostępne po zalogowaniu się Użytkownika.
 3. Administrator Portalu określa i podaje Użytkownikowi do wyboru numery rachunków bankowych, z których Użytkownik będzie korzystał w celu świadczenia usługi wymiany walut po rejestracji.
 4. W celu wykonania transakcji Użytkownik przelewa na wybrane konto bankowe Portalu walutę przeznaczoną do sprzedaży lub środki w PLN na zakup waluty.
 5. Użytkownik po zalogowaniu w zakładce „Wpłata środków” określa:
  1. Rodzaj transakcji (kupno lub sprzedaż).
  2. Walutę.
  3. Konto bankowe do wpłaty.
  4. Konta bankowe odbioru środków (przelewu zwrotnego).
  5. Ilość kupowanej/sprzedawanej waluty(min 100 jedn).
  6. Naciska na zakładkę „Pokaż dane do przelewu”.
  7. Wykonuje przelew na wskazane w zakładce konto Portalu, wpisując wyświetlony tytuł przelewu.
 6. W przypadku zakupu waluty wyświetlona kwota PLN w zakładce „Dane do przelewu” dotyczy kursu obowiązującego w danej chwili i może okazać się niewystarczająca do zakupu określonej kwoty waluty (zmiana kursu).
 7. Niezwłocznie po zaksięgowaniu wpływu na konto Portalu eKantorKorab.pl Administrator informuje Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
 8. Po zaksięgowaniu środków na indywidualnym koncie Użytkownika prowadzonych przez Portal może on dokonać transakcji kupna/sprzedaży waluty; o czym zostaje powiadomiony poprzez wiadomość e-mail lub SMS jeżeli Użytkownik podał swój numer telefonu przy rejestracji.
 9. Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik ma możliwość wykonania dyspozycji wymiany waluty po kursie widocznym w zakładce „Wymiana walut”.
 10. Realizacja dyspozycji wymiany waluty następuje po dokonaniu przez Użytkownika akceptacji poprzez naciśnięcie przycisku „Zatwierdź transakcję”
 11. Po zakończeniu transakcji wymiany Użytkownik otrzymuje przelew zwrotny środków z wymiany na wcześniej zdefiniowane konto bankowe, którego jest właścicielem.
 12. Użytkownik informowany jest o wszystkich czynnościach wykonywanych przez Administratora poprzez wiadomość e-mail.
 13. Po dokonaniu wymiany waluty Administrator udostępnia w „Panelu Klienta” Użytkownikom zgodnie z prawem dowód kupna lub sprzedaży waluty, imienny lub na okaziciela. Odbiór w formie papierowej możliwy jest w oddziale, tj. ul. Peowiaków 4B, 20-007 Lublin bezpłatnie lub listem zwykłym priorytetem za opłatą 5 PLN.
 14. W przypadku omyłkowego przelewu przez Portal na rachunek bankowy Użytkownika kwoty większej niż wynikającej z przeprowadzonej transakcji Użytkownik zobowiązany jest na e-mailowe wezwanie Portalu do zwroty nadpłaty najpóźniej do końca następnego dnia roboczego.
 15. W przypadku omyłkowego przelewu przez Portal na rachunek bankowy Użytkownika kwoty niższej niż wynikającej z przeprowadzonej transakcji Portal zobowiązuje się na e-mailowe wezwanie Użytkownika do zwrotu niedopłaty najpóźniej do końca następnego dnia roboczego.

VII PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU

 1. Zarejestrowany Użytkownik korzysta z Portalu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 2. Użytkownik za pośrednictwem Portalu ma możliwość bezpiecznej oraz szybkiej wymiany waluty.
 3. Użytkownik ma obowiązek zgłosić naruszenie praw za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie (numer telefonu 518 302 303), w której treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.
 4. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych osobowych w celu realizacji transakcji.
 5. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody Administratora.
 6. Użytkownik w chwili potwierdzenia rejestracji zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz Producentów i Projektantów.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego, w trakcie zlecania transakcji rejestrowanej, Użytkownik zobowiązany jest do podania informacji wymaganych zgodnie z postanowieniami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zawartych w Formularzu informacji GIIF. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z postanowieniami art. 8b ust. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w przypadku, gdy Portal nie otrzyma wymaganych informacji, nie przystąpi do realizacji transakcji.

VIII PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA PORTALU

 1. Administrator troszczy się o należyte działanie Portalu o każdej porze.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika w przypadku złamania zasad regulaminu, podejmowania działań na szkodę innego Użytkownika lub Administratora.
 3. W przypadku zablokowania konta przez Administratora, założenie nowego konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.
 4. Administrator nie odpowiada za bezprawnie umieszczone dane, jeżeli nie posiada świadomości faktów i okoliczności, na podstawie których widoczna jest bezprawna działalność.
 5. Administrator w razie powzięcia informacji o bezprawnej treści bądź działaniu w ramach Portalu jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia treści oraz wezwania do zaprzestania bezprawnych działań, oraz powiadomienia organów państwowych.
 6. W przypadku, gdy Administrator wiedział o bezprawnych działaniach Użytkowników, a nie podjął odpowiednich czynności, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika, jeżeli wcześniej nie wiedział o bezprawności działań Użytkownika, a po uzyskaniu wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze dostarczonych przez Użytkownika danych niezwłocznie zawiadomi go o uniemożliwieniu dostępu do danych.
 8. Administrator ma prawo do redagowania wszelkich tekstów umieszczanych w Portalu, które zostały nadesłane w tym celu.
 9. Zgodnie z prawem dewizowym Portal ma obowiązek prowadzić na bieżąco, w sposób trwały i ciągły oraz zgodny z przepisami, ewidencji wszystkich operacji powodujących zmianę stanu wartości dewizowych i waluty polskiej.
 10. W związku z obowiązkiem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu Administrator dokonując kontroli transakcji, w tym w szczególności wpłat środków pieniężnych na rachunek Użytkownika, ma prawo żądać w szczególności:
  1. Dokumentu stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość Klienta.
  2. Aktualnego wyciągu z rejestru sądowego lub innego dokumentu, wskazującego nazwę (firmę), formę organizacyjną osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej oraz sposób i osoby uprawnione do reprezentacji.
 11. Portal eKantorKorab.pl ma prawo odstąpić od zrealizowania transakcji w następujących przypadkach:
  1. Podania fałszywych danych osobowych podczas rejestracji Konta Użytkownika.
  2. Niszczenia, uszkadzania, usuwania, zmieniania lub utrudniania dostępu do danych informatycznych zawartych w Portalu eKantorKorab.pl albo wystąpienia zakłóceń lub innych okoliczności uniemożliwiających automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych.
  3. Nieistniejących lub nierealnych odchyleń walutowych transmitowanych w Portalu eKantorKorab.pl, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Administratora, np. usterką systemu transakcyjnego, gwałtownych zmian rynkowych, itp.
  4. Zdarzeń lub siły wyższej których Portal eKantorKorab.pl nie mógł przewidzieć i nie miał możliwości zapobiec.
 12. Portal przeprowadzając transakcję rejestrowaną, ma obowiązek zarejestrować taką transakcję i przekazać zgłoszenie o transakcji na listę zgłoszeń GIIF, również w przypadku, gdy jest ona przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji.
 13. Portal przeprowadzając transakcję, której okoliczności wskazują, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, ma obowiązek zarejestrować taką transakcję, bez względu na jej wartość i charakter.
 14. Administrator ma prawo zawiesić działanie portalu eKantorKorab.pl bez podania przyczyny.

IX WPŁATA ŚRODKÓW

 1. W celu dokonania wymiany (zakupu lub sprzedaży) walut, Użytkownik musi wpłacić środki, które chce wymienić, na rachunek bankowy wskazany przez Operatora, tytułem wskazanym przez Operatora.
 2. Użytkownik dokonujący przelewów walutowych, powinien zlecić je z klauzulą kosztów dzielonych (SHA), przy zachowaniu podziału kosztów przelewu pomiędzy Użytkownika i Operatora.
 3. W przypadku niezastosowania wymagań określonych w ust. 2, wszelkie koszty poniesione przez Operatora z tytułu przyjęcia przelewu walutowego zostaną potrącone z Konta Użytkownika.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wpłaty środków na inny niż wskazany przez Operatora rachunek bankowy lub z innym niż wskazanym przez Operatora tytułem przelewu.

X WYMIANA WALUT

 1. Kursy walut, zgodnie z którymi Użytkownik może w danym momencie dokonać transakcji wymiany waluty, dostępne są na w „Panelu klienta” w zakładce „Wymiana walut”.
 2. Wymiana walut w Serwisie jest możliwa po prawidłowym zdefiniowaniu w „Panelu klienta” w zakładce „Twoje dane” następnie „Konta bankowe” minimum dwóch rachunków bankowych w posiadaniu Użytkownika.
 3. Przynajmniej jeden rachunek musi być prowadzony w złotych polskich, pozostałe muszą być prowadzone w walutach, które mają być przedmiotem wymiany.
 4. Wyżej wskazane rachunki bankowe muszą być prowadzone przez bank lub oddział banku mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Wypłata środków pieniężnych w złotych polskich lub w walutach po wymianie, może odbywać się wyłącznie za pomocą rachunków zdefiniowanych w „Panelu klienta” w zakładce „Twoje dane” następnie „Konta bankowe”.
 6. Operator umożliwia Użytkownikom odbiór waluty w oddziale przy ul. Peowiaków 4B, 20-007 w Lublinie jeżeli kwota do odbioru nie przekracza zadeklarowanej przez Operatora wartości waluty.
 7. Przed wybraniem opcji "Odbiór waluty w kantorze" Użytkownik zobowiązauje zapoznać się z aktualnymi warunkami odbioru waluty w kantorze zamieszczonymi na stronie: https://ekantorkorab.pl/odbierz-walute-w-kantorze-stacjonarnym.
 8. Operator zastrzega możliwość zmiany wysokości kwoty do odbioru w oddziale oraz wybór walut których nie ma możliwości odbioru w oddziale. Ustalenie jakie waluty można odbierać w oddziale i zmiana kwoty możliwej do odbioru w oddziale nie stanowi zmiany Regulaminu.
 9. Operator zastrzega możliwość ustalenia kwot minimalnych, poniżej których Użytkownikowi nie przysługuje prawo dokonania dyspozycji wymiany walut. Ustalenie i zmiana kwot minimalnych nie stanowi zmiany Regulaminu.
 10. Dyspozycję wymiany walut Operator przyjmuje do realizacji po określeniu przez użytkownika w Serwisie za pomocą danych wymaganych przez Operatora, oraz potwierdzenia dokonania dyspozycji.
 11. Wiążący dla danej dyspozycji wymiany walut jest kurs publikowany w Serwisie na chwilę potwierdzenia przez Użytkownika dokonania dyspozycji.

XI BEZPIECZEŃSTWO

 1. Niniejszym Regulaminem wprowadza się następujące zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z Serwisu.
 2. Operator nigdy nie wysyła za pomocą wiadomości tekstowej SMS lub wiadomości elektronicznej na adres e-mail Użytkownika: - hasła dostępu do konta Użytkownika, - żądań podania jakichkolwiek danych dotyczących dostępu do konta Użytkownika.
 3. W celu uwierzytelnienia niektórych operacji dokonywanych za pośrednictwem Serwisu, Operator stosuje kody jednorazowe, przesyłane za pomocą powiadomienia email lub wiadomości SMS oraz hasło dostępowe.
 4. Podczas Rejestracji i od chwili logowania Użytkownika, wszelkie dane przesyłane pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem są szyfrowane bezpiecznym, 256-bitowym kluczem.

XII REALIZACJA TRANSAKCJI

 1. Za moment dokonania transakcji wymiany walut przyjmuje się chwilę uznania rachunków bankowych Operatora środkami wpłaconymi przez Użytkownika.
 2. Operator nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności z powodu opóźnień w realizacji przelewów bankowych, awarii łączy telekomunikacyjnych, przyczyn leżących po stronie Użytkownika, siły wyższej itp.

XIII DOWODY KUPNA I SPRZEDAŻY

 1. Operator jest zobowiązany do dostarczania Użytkownikowi dowodu kupna i sprzedaży walut dla każdej transakcji dokonanej w Serwisie.
 2. Użytkownik akceptując regulamin wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie dowodów kupna i sprzedaży walut w formie elektronicznej.
 3. Dowody kupna i sprzedaży walut dostępne są w formie elektronicznej (plik PDF) dla każdej transakcji w „Panelu klienta”.
 4. Dowody kupna i sprzedaży walut w formie papierowej Użytkownik może odebrać w oddziale przy ul. Peowiaków 4B, 20-007 Lublin do dwóch dni po zrealizowaniu transakcji.
 5. Użytkownik wybierając w zakładce „Edycja danych osobowych” ma możliwość wybrania opcji dostarczenia dowodów kupna i sprzedaży walut pocztą. Dostarczenie dowodów kupna i sprzedaży walut pocztą (list zwykły priorytet) realizowane jest przez Operatora następnego dnia roboczego po zrealizowaniu transakcji. Opłata za dostarczenie dowodu kupna i sprzedaży pocztą wynosi 5 PLN.

IX DANE UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik ma możliwość weryfikacji i modyfikacji danych podanych podczas Rejestracji.
 2. Użytkownik nie może zmienić danych identyfikujących Użytkownika.

X OPŁATY

 1. Operator nie pobiera opłat jednorazowych lub abonamentowych za założenie i korzystanie z Konta Użytkownika.
 2. Operator pobiera od Użytkownika opłaty za poniesione koszty bankowe związane z uznaniem lub obciążeniem rachunku bankowego Operatora. Użytkownik każdorazowo przy dokonywaniu dyspozycji wpłaty lub wymiany walut jest informowany o wysokości kosztów, którymi zostanie obciążony przez Operatora.
 3. Użytkownik wykonuje przelewy walutowe ze swojego rachunku na rachunek Operatora z klauzulą podziału kosztów (SHA), tj. Użytkownik ponosi opłaty bankowe zleceniodawcy a Operator ponosi opłaty bankowe odbiorcy.
 4. Operator wykonuje przelewy walutowe na rachunek Użytkownika z klauzulą podziału kosztów (SHA). Kosztami przelewu walutowego po stronie Operatora jest obciążany Użytkownik. Wysokość tego kosztu jest wskazywana w Serwisie podczas operacji wymiany walut.
 5. W przypadku naliczenia opłaty bankowej za otrzymany przez Operatora przelew bez zachowania postanowień ust. 3 lub w sytuacji opisanej w §12 ust. 4, koszty takiej operacji w całości pokryje Użytkownik. Jeśli na Koncie Użytkownika nie będzie dostatecznej ilości środków do pokrycia tych kosztów, Operator wystąpi do Użytkownika o zwrot poniesionych kosztów, a Użytkownik zobowiązany będzie w ciągu trzech dni roboczych zwrócić środki Operatorowi.

XI OGRANICZENIA W TRANSAKCJACH WYMIANY WALUT

 1. Operator zastrzega prawo do wstrzymania lub odmowy wykonania transakcji bez podania uzasadnienia, jeżeli taka konieczność będzie wynikała z przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy lub innych aktów prawnych. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługują roszczenia z tego tytułu.
 2. Operator, w związku z wdrożonymi procedurami przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy może zażądać od Użytkownika podania dodatkowych wyjaśnień, informacji lub danych identyfikujących Użytkownika, pod rygorem skutków określonych w ust. 1.
 3. Jeśli stroną transakcji nie jest Użytkownik, tj. nie jest on posiadaczem podanego w Panelu Klienta rachunku bankowego, wówczas Użytkownik Serwisu jest zobowiązany przy definiowaniu rachunku bankowego wskazać w Serwisie, że stroną transakcji są osoby trzecie i podać poprawne dane identyfikacyjne tych osób lub tych podmiotów.
 4. Gdy stroną transakcji wymiany walut jest podmiot inny niż Użytkownik i nie zostaną podane poprawne dane tego podmiotu, VIII ust. 11 stosuje się odpowiednio.

XII POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Portalu jeśli w jego ocenie usługi Serwisu są realizowane w sprzeczności z Regulaminem i zawartą umową o świadczenie usług, wysyłając mailana adres biuro@ekantorkorab.pl, w którego treści wpisuję rodzaj błędnego funkcjonowania.
 2. Użytkownik powinien zgłosić reklamację niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności będącej przedmiotem reklamacji.
 3. Zgłoszenie reklamacji następuje poprzez wysyłanie wiadomości e- mail podanego na stronie. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data wystąpienia, nr transakcji oraz dane kontaktowe w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej.
 4. Reklamacje są rozpatrywane przez Operatora w terminie do 14 dni od momentu ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację  jest wysyłany na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłany na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 6. W przypadku uznania reklamacji, Administrator niezwłocznie podejmuję działania w celu realizacji jej treści.

XIII ZASTRZEŻENIA

 1. W przypadku, gdy Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu bądź w jakikolwiek sposób działa na szkodę Operatora, Operator ma prawo zawiesić, zablokować lub zlikwidować Konto Użytkownika.
 2. W przypadku utraty, zagubienia lub wyjawienia hasła stronie trzeciej przez Użytkownika, Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z tego faktu.
 3. Operator ma prawo odmówić lub odstąpić od świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu w następujących przypadkach:
  1. Użytkownik podał nieprawdziwe lub niepoprawne dane podczas Rejestracji,
  2. Użytkownik dodał do Konta Użytkownika numery rachunków bankowych, których nie jest posiadaczem i nie wskazał, że ich posiadaczem jest podmiot trzeci,
  3. Użytkownik nie dokonał aktualizacji danych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia transakcji,
  4. Użytkownik świadomie działa na niekorzyść Operatora.
  5. jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dokonano ingerencji w proces transakcji bez wiedzy i akceptacji Operatora w taki sposób, że ma ona wpływ na aktualny kurs walutowy lub inne istotne okoliczności transakcji
  6. wystąpienia przypadków siły wyższej, którym Operator nie mógł przewidzieć i im przeciwdziałać,
  7. wystąpienia awarii elektronicznych systemów bankowych, za pomocą których dokonuje się realizacji transakcji,
  8. wystąpienia awarii systemów informatycznych u podmiotów, które dostarczają usługi hostingu lub notowań kursów walut dla Operatora,
  9. wystąpienia sytuacji uniemożliwiających automatyczne przetwarzanie danych, wynikające z nieuprawnionych przypadków zmieniania, uszkadzania, niszczenia lub usuwania zbiorów informatycznych Serwisu.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług, o ile było to spowodowane okolicznościami tzw. siły wyższej, na które Operator nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności. W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie usług zostanie zawieszone, do chwili ustania okoliczności i skutków działania siły wyższej.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika z winy umyślnej lub niedbalstwa Użytkownika, a w szczególności:
  1. wysłaniem środków finansowych na rachunek inny niż wskazany przez Operatora,
  2. wysłaniem środków finansowych na rachunek Operatora z tytułem przelewu innym niż wskazany przez Operatora,
  3. wprowadzenia błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy przelewu środków od Operatora,
  4. wprowadzenia błędnej waluty w jakiej prowadzony jest rachunek odbiorcy przelewu środków od Operatora,
  5. czynności dokonane na Koncie Użytkownika przez osoby do tego nieupoważnione.

XIV BŁĘDY PODCZAS WYKONYWANIA TRANSAKCJI

 1. Jeżeli na skutek błędu lub czynników technicznych Użytkownik dokonał wymiany walut w oparciu o nierzeczywiste, istotnie odbiegające od faktycznych notowań kursy walut, wówczas taka transakcja zostanie unieważniona, a środki wynikające z wykonania tej transakcji zwrócone Operatorowi w nominalnej wysokości.
 2. Jeżeli na skutek błędu lub czynników technicznych, Operator przelał na rachunek bankowy Użytkownika kwotę inną niż wynikającą z poprawnie przeprowadzonej transakcji w Serwisie, wówczas:
  1. Użytkownik jest zobowiązany zwrócić Operatorowi nadpłatę z błędnej transakcji, w terminie do następnego dnia roboczego od przesłania przez Operatora wezwania do zwrotu nadpłaty na adres email Użytkownika,
 3. Operator jest zobowiązany dopłacić Użytkownikowi niedopłatę z błędnej transakcji, w terminie do następnego dnia roboczego od przesłania reklamacji z wezwaniem do dopłaty. Użytkownik zgłosić może reklamację z wykorzystaniem formularza kontaktowego w Panelu Klienta.

XV DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych jest Portal eKantorKorab.pl, który działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Właściciel Portalu zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim.
 4. Użytkownik rejestrując się na Portalu eKantorKorab.pl wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celu należytego wykonywania umowy pomiędzy nim, a Portalem eKantorKorab.pl.
 5. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
 6. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
 7. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych.
 8. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych w Portalu eKantorKorab.pl pochodzących z formularza zgłoszeniowego, poprzez wysłanie e-maila do Administratora Portalu.
 9. W przypadku żądania usunięcia danych koniecznych do należytego wykonywania umowy, Konto Użytkownika zostaje usunięte. Administrator wysyła informacje na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 10. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych rejestracyjnych, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
  1. Wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych.
  2. Natychmiastowego zablokowania wykonania usługi do czasu wyjaśnienia sprawy.
 11. Administrator Portalu zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osoba nieupoważnionym.
 12. Zabronione jest publikowanie oraz wykorzystywanie w celach marketingowych podanych przez Użytkownika danych osobowych bez wyraźnej zgody. Administrator nie odpowiada za działanie Użytkownika niezgodne z prawem, jeżeli nie posiadał informacji o naruszeniu. Po powzięciu przez Administratora informacji o naruszenia prawa jest on zobowiązany do powzięcia natychmiastowych działań w celu usunięcia skutków wywołanych łamaniem prawa.
 13. W związku z obowiązkiem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu Operator Portalu eKantorKorab.pl, dokonując kontroli transakcji, w tym w szczególności wpłat środków pieniężnych na rachunek Użytkownika, ma prawo żądać w szczególności:
  1. Dokumentu stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość Klienta.
  2. Aktualnego wyciągu z rejestru sądowego lub innego dokumentu, wskazującego nazwę (firmę), formę organizacyjną osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej oraz sposób i osoby uprawnione do reprezentacji.

XVI WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Korzystanie z zamieszczonych w Serwisie materiałów jest dozwolone wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku w rozumieniu przepisów o prawie autorskim. Usuwanie z materiałów pozyskanych ze stron internetowych Serwisu jakichkolwiek informacji o prawach własności intelektualnej lub innych informacji dotyczących zastrzeżonego charakteru takich materiałów, stanowi naruszenie przepisów prawa. Bez upoważnienia udzielonego przez Operatora na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać ani wykorzystywać zawartości stron internetowych Serwisu do celów publicznych lub komercyjnych.
 2. Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością Operatora. Logo i nazwy prezentowane na stronach Serwisu są znakami towarowymi lub utworami zastrzeżonymi lub będącymi własnością Operatora. Wszystkie znaki towarowe i materiały znajdujące się na stronach Serwisu są chronione przepisami prawa i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody Operatora. Wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do Serwisu, jak i do jakichkolwiek jego elementów są zastrzeżone.

XVII ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usług z Operatorem.
 2. Użytkownik poprzez wiadomość email wypowiada umowę o świadczenie usług świadczonych przez Operatora.
 3. Po rozwiązaniu umowy, Konto Użytkownika oraz wszystkie dane identyfikujące Użytkownika zostają usunięte przez Operatora.
 4. Umowa nie może ulec rozwiązaniu do momentu gdy między Użytkownikiem i Operatorem nie zostaną rozliczone wszystkie transakcje i operacje finansowe.

XVIII WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU

 1. Regulamin może zostać zmieniony w dowolnym momencie przez Operatora.
 2. Regulamin jest dostępny pod adresem https://ekantorkorab.pl/regulamin
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu zobowiązując się do niezwłocznego poinformowania Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu oraz wysłania jego treści na adres e-mail wskazany przez Użytkownika. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 4. Akceptacja regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami stanowi warunek dalszego korzystania z serwisu
 5. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w ciągu 3 dni od jego opublikowania na stronie.
 6. Brak akceptacji Regulaminu następuje poprzez zgłoszenie Użytkownika dokonane poprzez nie zaznaczenie przy rejestracji opcji „Akceptuję Regulamin portalu”. Brak akceptacji Regulaminu powoduje brak możliwości korzystania z Konta Użytkownika i usług Operatora, z zastrzeżeniem postanowień XVII ust. 1
 7. Zarówno Portal jak i Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy bez podania przyczyny. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Portal likwidując Konto Użytkownika bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:
  1. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres e-mail: biuro@ekantorkorab.pl
 8. Umowa ulegnie rozwiązaniu w ciągu 1 dnia roboczego od chwili otrzymania przez Portal wypowiedzenia.
 9. Portal może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
 10. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie narusza w żaden sposób praw nabytych Użytkowników korzystających z Serwisu.  
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.12.2019r.

Kursy walut

kupnosprzedaż
Flaga EUREUR4.35724.4002
Flaga USDUSD4.07244.1114
Flaga GBPGBP5.16995.2134
Flaga CHFCHF4.56884.6228
Flaga NOKNOK0.37870.3877
Flaga SEKSEK0.38470.3932
2024-06-14 22:59:30
Kurs na żywo: włącz
więcej walut
kantor internetowy ekantor korab
zamknij